Polskie Stowarzyszenie  Geosyntetyczne, zwane  dalej w skrócie

Polskie Stowarzyszenie  Geosyntetyczne, zwane  dalej w skrócie  „PSG”,  jest  dobrowolnym, samorządnym,  trwałym zrzeszeniem specjalistów z dziedziny geosyntetyków o celach niezarobkowych.

PSG samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. PSG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Terenem działania PSG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą  stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

PSG może w  szczególności należeć do i wykonywać  zadania oraz cele Międzynarodowego  Stowarzyszenia Geosyntetycznego (International Geosynthetics Society – w skrócie  „IGS”) oraz podejmować działania statutowe na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą na warunkach określonych w statucie  IGS oraz statucie  PSG, jeżeli nie narusza to zobowiązań  wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Celami działania PSG są:

 • zbieranie, ocena oraz rozpowszechnianie informacji na temat wszystkich zagadnień dotyczących geosyntetyków;
 • promocja seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów itp.;
 • publikacja lub wspieranie artykułów, książek lub innych dokumentów (np. procedury, normy, wytyczne), w celu popularyzacji zastosowań geosyntetyków;
 • działanie na rzecz usprawnienia komunikacji oraz większego zrozumienia dla wyrobów geosyntetycznych, ich zastosowań, zwłaszcza między inżynierami włókiennikami, inżynierami chemikami i inżynierami budowlanymi;
 • działanie na rzecz promocji rozwoju wyrobów geosyntetycznych oraz ich zastosowań;
 • wsparcie, koordynacja lub/i sponsoring projektów badawczych w przemyśle, laboratoriach, uczelniach akademickich oraz innych organizacjach;
 • śledzenie osiągnięć w zakresie rozwoju nauki oraz praktycznych zastosowań geosyntetyków;
 • wsparcie dla środowisk akademickich w dydaktyce z zakresu geosyntetyków i ich zastosowań;
 • wsparcie, poprzez członków PSG i osoby współpracujące, normalizacji z zakresu geosyntetyków, sprzętu do badań oraz kryteriów oceny badań;
 • propagowanie honorowych, etycznych zachowań członków stowarzyszenia.

PSG  realizuje swoje cele przez:

 • uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych, a w szczególności IGS;
 • organizowanie konferencji regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • powoływanie komisji i zespołów do rozwiązywania poszczególnych zagadnień;
 • prowadzenie analiz oraz opracowywanie wniosków i postulatów;
 • typowanie przedstawicieli PSG do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • opracowywanie prognoz rozwoju dziedziny geosyntetyków;
 • opracowywanie opinii dotyczących aktów legislacyjnych, norm, instrukcji i innych opracowań;
 • uczestnictwo członków PSG w pracach komitetów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • utrzymywanie strony PSG w internecie;
 • opiniowanie wydawnictw i innych form upowszechniania wiedzy z dziedziny geosyntetyków.

Członkowie PSG dzielą się na członków:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • stowarzyszonych,
 • wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zaangażowana w badania, rozwój, dydaktykę, projektowanie, produkcję lub wykonawstwo z zastosowaniem geosyntetyków, lub mająca inne zainteresowania w dziedzinie geosyntetyków, mieszkająca lub pracująca na terenie działania PSG.

Członkiem honorowym (rocznym lub dożywotnim) może być osoba fizyczna wyróżniająca się osiągnięciami naukowymi, wzorową pracą na rzecz PSG lub uznanym powszechnie wkładem w promocję geosyntetyków oraz ich zastosowań.

Członkiem stowarzyszonym może być osoba fizyczna, która kwalifikuje się by być członkiem PSG, ale mieszka lub pracuje poza terenem działania PSG.

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne (firmy, laboratoria, uczelnie, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, spółki, fundacje, instytucje państwowe i samorządowe i inne) zainteresowane statutową działalnością PSG.

Członek wspierający nie staje się automatycznie członkiem grupowym IGS.

Cudzoziemcy mogą być członkami PSG na ogólnych zasadach obowiązujących w Statucie  PSG.

Członkostwo honorowe (roczne lub dożywotnie) może zostać nadane przez PSG ograniczonej liczbie osób. O limicie decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w § 10 ust. 3 i 4.

Honorowi członkowie IGS, spełniający wymogi Statutu PSG, mogą zostać członkami honorowymi PSG.

Głosowanie w sprawie nadania tytułu członka honorowego odbywa się na Walnym Zgromadzeniu.

O nadaniu tytułu decyduje zwykła większość głosów członków uprawnionych do głosowania.

Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej w okresie członkostwa honorowego.

Władzami PSG są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej połowy składu osobowego.

Kadencja wszystkich władz trwa 2 (dwa) lata.

Członkowie wybrani do wszystkich władz PSG mogą pełnić te same funkcje nie dłużej niż przez 2 (dwie) kolejne kadencje.

W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji władzom przysługuje prawo uzupełnienia składu jednak nie większego niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne (PSG) jest organizacją zrzeszającą grupę ludzi, w szczególności specjalistów i projektantów, zaangażowanych w rozpowszechnianie wiedzy o geosyntetykach. PSG stanowi polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (IGS) . Formalnie zostało powołane do życia we wrześniu 2008 roku, podczas konferencji EuroGeo 4 w Edynburgu, gdzie rada IGS zaakceptowała polski oddział jako integralną część swojego stowarzyszenia.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie. Aktualnie stowarzyszenie liczy 56 członków i nieustannie się rozwija, zwiększając tym samym liczbę osób zainteresowanych członkostwem.

Idea utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego narodziła się jeszcze w trakcie trwania Międzynarodowej Konferencji Geosyntetycznej w Yokohamie w 2006 roku, podczas której przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego IGS, dr J.P. Giroud, zainspirował nas do utworzenia formacji w Polsce, której zadaniem byłoby promowanie i rozwój wiedzy o geosyntetykach.

Kolejnym etapem zmierzającym do utworzenia stowarzyszenia było seminarium, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2007 roku i było ono pierwszym, formalnym spotkaniem członków stowarzyszenia. Gościliśmy wówczas przedstawicieli IGS w osobach: J.P. Girouda, Alana McGown’a oraz Chrisa Jennera. W spotkaniu tym brało udział 80 uczestników. Wspomniane seminarium utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie i chęci stworzenia formalnego zrzeszenia.

Następnym, istotnym wydarzeniem w historii stowarzyszenia było spotkanie członków w Gdańsku, w grudniu 2008 roku, podczas którego odbyły się pierwsze wybory, mające na celu wyłonienie składu zarządu. Pierwszym Prezydentem PSG wybrany został Prof. dr hab. inż. Adam Bolt. Natychmiast, po grudniowym spotkaniu skupiliśmy się na dopełnieniu wszystkich formalnych czynności tak, by legalne funkcjonowanie naszego zrzeszenia w Polsce zostało potwierdzone sądownie.

Nasze działanie ma na celu realizowanie postanowień i celów zawartych w statucie oraz koncentrować się na  wszechstronnym propagowaniu wiedzy o geosyntetykach.

Aktualnie Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne jest członkiem PKN Komitetu Technicznego d/s geosyntetyków. Nasi reprezentanci biorą udział w pracach CEN TC189 Geosynthetics oraz ISO TC221 Geosynthetics. W roku 2014 aktualny Prezydent PSG – dr inż. Jacek Kawalec został członkiem Rady IGS.

W czerwcu 2014 Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne zorganizowało pierwsze w Europie, a drugie na świecie szkolenie pod hasłem Educate the Educator (EtE) skierowane do nauczycieli akademickich z Polski oraz wraz ze współpracą z siostrzanymi organizacjami w Czechach i na Słowacji także dla reprezentantów tych krajów. Wykładowcami na szkoleniu byli czołowi przedstawiciele środowiska naukowego zajmującego się geosyntetykami z USA, Turcji i Portugalii, nominowanymi przez IGS do przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy dwudniowego seminarium otrzymali materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy ze studentami. Wystarczy wspomnieć, że w USA takie szkolenie zostało zorganizowane dopiero rok później, w części opierając się na doświadczeniach z Polski.

W ostatnim okresie PSG podjęło starania o otrzymanie praw do organizacji Europejskiej Konferencji Geosyntetycznej EUROGEO-7
w roku 2020. Wystąpiliśmy z oficjalnym wnioskiem do Komitetu Aktywności Europejskieej IGS (EAC). Oprócz nas wniosek taki złożył również włoski oddział IGS. Do tajnego głosowania nad kandydaturami zaproszono wszystkie europejskie oddziały IGS.

W kwietniu 2016 podczas regionalnej konferencji Geoamercicas 2016 i odbywającego się tam równocześnie posiedzenia Rady IGS zapadła decyzja o przyznaniu Polsce praw do organizacji tej imprezy. Tak więc jako bardzo młoda organizacja osiągnęliśmy już olbrzymi sukces ale przed nami dopiero stoi potężne wyzwanie organizacyjne. Konferencja EUROGEO-7 odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2020. Mamy nadzieję, że pomoże ona również w promocji polskich doświadczeń w zakresie geosyntetyków.

Prezydent PSG
mgr Jakub Bryk
prezydent@psg-igs.pl

VicePrezydent PSG
dr inż. Jacek Kawalec

Sekretarz PSG
mgr Bogumił Lipiecki
sekretarz@psg-igs.pl

Skarbnik PSG
dr inż. Angelika Duszyńska
skarbnik@psg-igs.pl