Członkostwo

Członkowie PSG dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. stowarzyszonych,
 4. wspierających,
 5. studentów.

Szczegółowe informacje zawarte są w Statucie PSG.

Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni są podstawą działalności Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zaangażowana w badania, rozwój, dydaktykę, projektowanie, produkcję lub wykonawstwo robót z zastosowaniem geosyntetyków, lub inna osoba mająca zainteresowania w dziedzinie geosyntetyków, mieszkająca lub pracująca na terenie działania PSG.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

Wypełnioną deklarację członkowską należy przekazać Sekretarzowi.

Każdy członek zwyczajny może być jednocześnie członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (IGS).

Członkostwo w PSG rozpoczyna się oficjalnie po zatwierdzeniu przez Zarząd PSG i zapłacie składki członkowskiej.

Członkowie PSG mają prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSG na zasadach określonych w Statucie.
 • Członkowie stowarzyszeni i wspierający nie mają tych praw.
 • Udziału w zebraniach, konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez PSG.
 • Działania w komisjach doraźnych i stałych PSG.
 • Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii o działalności PSG.
 • Noszenia odznaki PSG.
 • Ubiegania się o opinię Zarządu PSG w sprawach związanych z uzyskaniem specjalizacji zawodowych i uprawnień.
 • Ubiegania się o certyfikat PSG na zasadach określonych w regulaminie Komisji ds. certyfikatów.
 • Zgłoszenia przez Zarząd jako kandydata do władz IGS.

Członek PSG jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania postanowień statutu PSG.
 • Aktywnego udziału w realizacji celów PSG.
 • Przestrzegania postanowień i uchwał władz PSG.
 • Brania czynnego udziału w zebraniach PSG.
 • Regularnego płacenia składki członkowskiej.
 • Dbania o dobre imię PSG.
 • Zachowywania postawy godnej członka PSG.

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne (firmy, laboratoria, uczelnie, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, spółki, fundacje, instytucje państwowe i samorządowe i inne) zainteresowane wspieraniem statutowej działalności PSG. Wsparcie uzyskiwane od członków firm ma postać materialną, w formie składki członkowskiej, jak również organizacyjną – Stowarzyszenie korzysta z zasobów firm np. podczas organizacji konferencji.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

Obecnie członkami wspierającymi są:

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.

CETCO – Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.

Geosyntetyki Naue Sp. z o.o.

Maccaferri Polska Sp. z o.o.

GDA Sp. z o.o.

Warter Polymers Sp. z o.o.

Pietrucha Sp. z o.o. International sp. k.

Griltex Polska Sp. z o.o.

Tensar

P.W FOLIAREX Sp. z.o.o