Statut

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOSYNTETYCZNEGO

Postanowienia ogólne
§ 1.

1.1. Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, zwane dalej w skrócie „PSG”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem specjalistów z dziedziny geosyntetyków o celach niezarobkowych.
1.2. PSG samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 2.

Terenem działania PSG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

3.1. PSG może należeć do organizacji krajowych oraz międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne na warunkach określonych w ich statutach i statucie PSG oraz podejmować wspólnie z nimi działania statutowe, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
3.2. PSG może w szczególności należeć do i wykonywać zadania oraz cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (International Geosynthetics Society – w skrócie „IGS”) oraz podejmować działania statutowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą na warunkach określonych w statucie IGS oraz statucie PSG, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
3.3. PSG używa pieczęci zgodnie z przepisami w tym zakresie.
3.4. PSG może mieć logo (znak firmowy) i odznakę organizacyjną zgodne z obowiązującymi przepisami.
3.5. PSG może mieć stronę internetową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.6. PSG może wydawać certyfikaty potwierdzające wysokie kwalifikacje oraz rzetelną praktykę zawodowa członków Stowarzyszenia. PSG zobowiązane jest do prowadzenia rejestru wydanych certyfikatów i udostępniać je na wnioski uprawnionych instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
3.7. Oficjalnym językiem PSG jest jedynie język polski.
3.8. Język angielski jest oficjalnym językiem do kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, w tym IGS. Wszystkie dokumenty przesyłane do wymienionych organizacji są tłumaczeniami polskich dokumentów. Korespondencja bieżąca może być prowadzona od razu w języku angielskim.
3.9. Podstawową formą komunikacji władz z członkami Stowarzyszenia jest poczta elektroniczna.

§ 4.

PSG ma prawo powoływania wewnętrznych jednostek zwanych „Komisjami” o charakterze stałym i doraźnym, działających na podstawie §27 niniejszego statutu.

§ 5.

5.1. PSG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
5.2. Do prowadzenia niektórych spraw PSG moŜe zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6.

Celami działania PSG są:
1. zbieranie, ocena oraz rozpowszechnianie informacji na temat wszystkich zagadnień dotyczących geosyntetyków;
2. promocja seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów itp.;
3. publikacja lub wspieranie artykułów, książek lub innych dokumentów (np. procedury, normy, wytyczne), w celu popularyzacji zastosowań geosyntetyków;
4. działanie na rzecz usprawnienia komunikacji oraz większego zrozumienia dla wyrobów geosyntetycznych, ich zastosowań, zwłaszcza między inżynierami włókiennikami, inżynierami chemikami i inżynierami budowlanymi;
5. działanie na rzecz promocji rozwoju wyrobów geosyntetycznych oraz ich zastosowań;
6. wsparcie, koordynacja lub/i sponsoring projektów badawczych w przemyśle, laboratoriach, uczelniach akademickich oraz innych organizacjach;
7. śledzenie osiągnięć w zakresie rozwoju nauki oraz praktycznych zastosowań geosyntetyków;
8. wsparcie dla środowisk akademickich w dydaktyce z zakresu geosyntetyków i ich zastosowań;
9. wsparcie, poprzez członków PSG i osoby współpracujące, normalizacji z zakresu geosyntetyków, sprzętu do badań oraz kryteriów oceny badań;
10. propagowanie honorowych, etycznych zachowań członków stowarzyszenia.

§ 7.

PSG realizuje swoje cele przez:
1. uczestnictwo w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych, a w szczególności IGS;
2. organizowanie konferencji regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
3. powoływanie komisji i zespołów do rozwiązywania poszczególnych zagadnień;
4. prowadzenie analiz oraz opracowywanie wniosków i postulatów;
5. typowanie przedstawicieli PSG do organizacji krajowych i międzynarodowych;
6. opracowywanie prognoz rozwoju dziedziny geosyntetyków;
7. opracowywanie opinii dotyczących aktów legislacyjnych, norm, instrukcji i innych opracowań;
8. uczestnictwo członków PSG w pracach komitetów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
9. utrzymywanie strony PSG w internecie;
10. opiniowanie wydawnictw i innych form upowszechniania wiedzy z dziedziny geosyntetyków.

  ROZDZIAŁ III
Członkowie, sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

§ 8.

Członkowie PSG dzielą się na członków:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. stowarzyszonych,
4. wspierających.

§ 9.

9.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zaangaŜowana w badania, rozwój, dydaktykę, projektowanie, produkcję lub wykonawstwo z zastosowaniem geosyntetyków, lub mająca inne zainteresowania w dziedzinie geosyntetyków, mieszkająca lub pracująca na terenie działania PSG.
9.2. Członkiem honorowym (rocznym lub dożywotnim) może być osoba fizyczna wyróżniająca się osiągnięciami naukowymi, wzorową pracą na rzecz PSG lub uznanym powszechnie wkładem w promocję geosyntetyków oraz ich zastosowań.
9.3. Członkiem stowarzyszonym może być osoba fizyczna, która kwalifikuje się by być członkiem PSG, ale mieszka lub pracuje poza terenem działania PSG.
9.4. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne (firmy, laboratoria, uczelnie, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, spółki, fundacje, instytucje państwowe i samorządowe i inne) zainteresowane statutową działalnością PSG.
9.5. Członek wspierający nie staje się automatycznie członkiem grupowym IGS.
9.6. Cudzoziemcy mogą być członkami PSG na ogólnych zasadach obowiązujących w Statucie PSG.

§ 10.

10.1. Członkostwo honorowe (roczne lub dożywotnie) może zostać nadane przez PSG ograniczonej liczbie osób. O limicie decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w § 10 ust. 3 i 4.
10.2. Honorowi członkowie IGS, spełniający wymogi Statutu PSG, mogą zostać członkami honorowymi PSG.
10.3. Głosowanie w sprawie nadania tytułu członka honorowego odbywa się na Walnym Zgromadzeniu.
10.4. O nadaniu tytułu decyduje zwykła większość głosów członków uprawnionych do głosowania.
10.5. Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej w okresie członkostwa honorowego.

§ 11.

11.1. Członków zwyczajnych, spełniających wymagania §9, przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, zawierającej uzasadnienie i zobowiązanie do uiszczania składki członkowskiej na zasadach obowiązujących w PSG.
11.2. Deklaracje członkowskie składa się Sekretarzowi: osobiście lub pocztą.
11.3. Każdy członek zwyczajny PSG może być jednocześnie członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (IGS).
11.4. Dotychczasowi członkowie IGS z terenu działania PSG mogą zostać członkami PSG.
11.5. Członków stowarzyszonych, spełniających wymagania §9, przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i zobowiązania do uiszczania składek członkowskich.
11.6. Członków wspierających, spełniających wymagania §9, przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i zobowiązania do płacenia rocznej składki członkowskiej.
11.7. Członkostwo w PSG rozpoczyna się oficjalnie po zatwierdzeniu przez Zarząd PSG i zapłacie składki członkowskiej.

§ 12.

12.1. Każdy Członek może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa przez złożenie pisemnej rezygnacji u Sekretarza.
12.2. Rezygnacja z członkostwa następuje w dniu określonym w pisemnej rezygnacji lub, jeżeli data nie została określona, po upływie terminu ważności ostatniej, opłaconej składki członkowskiej.
12.3. Rezygnacja nie zwalnia rezygnującego Członka z obowiązku opłacenia składki za rok, w którym następuje rezygnacja.
12.4. W przypadku rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia z PSG nadpłacone składki członkowskie nie będą zwracane.

§ 13.

13.1. Członkowie działający niezgodnie ze statutem PSG mogą zostać wykluczeni ze stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie głosowania, bezwzględną większością oddanych głosów.
13.2. Propozycja wykluczenia z podaniem przyczyny musi zostać umieszczona w porządku obrad Zarządu.
13.3. Nazwiska osób wykluczonych, wraz z podaniem przyczyn wykluczenia, muszą być przekazane do informacji Walnego Zgromadzenia w ciągu trzech miesięcy od podjęcia decyzji o wykluczeniu.
13.4. Każdy Członek, przed podjęciem decyzji o jego wykluczeniu, będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska i/lub złożenia wyjaśnień na piśmie skierowanym do Sekretarza.
13.5. Każdy Członek ma prawo do złożenia w terminie jednego miesiąca, od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu, odwołania od decyzji Zarządu PSG o wykluczeniu, z podaniem wyjaśnienia, do Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji decyzja Zarządu PSG zostaje zawieszona do czasu rozpatrzenia
odwołania przez Walne Zgromadzenie.
13.6. Powodem wykluczenia Członka może być zaleganie z płatnością składek członkowskich. Skarbnik może samodzielnie wystąpić do Zarządu o wydanie decyzji o wykluczeniu za zaleganie z płatnością składek.
13.7. Członek wykluczony z powodu zalegania z płatnością składek może być ponownie przyjęty do stowarzyszenia z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych wobec PSG.

§ 14.

Członkowie PSG mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSG na zasadach określonych w Statucie. Członkowie stowarzyszeni i wspierający nie mają tych praw.
2. Udziału w zebraniach, konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez PSG.
3. Działania w komisjach doraźnych i stałych PSG.
4. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii o działalności PSG.
5. Noszenia odznaki PSG.
6. Ubiegania się o opinię Zarządu PSG w sprawach związanych z uzyskaniem specjalizacji zawodowych i uprawnień.
7. Ubiegania się o certyfikat PSG na zasadach określonych w regulaminie Komisji ds. certyfikatów.
8. Zgłoszenia przez Zarząd jako kandydata do władz IGS.

§ 15.

Członek PSG jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania postanowień statutu PSG.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów PSG.
3. Przestrzegania postanowień i uchwał władz PSG.
4. Brania czynnego udziału w zebraniach PSG.
5. Regularnego płacenia składki członkowskiej.
6. Dbania o dobre imię PSG.
7. Zachowywania postawy godnej członka PSG.

ROZDZIAŁ IV
Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich
kompetencje

§ 16.

16.1. Władzami PSG są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej połowy składu osobowego.
16.2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 (dwa) lata.
16.3. Członkowie wybrani do wszystkich władz PSG mogą pełnić te same funkcje nie dłużej niż przez 2 (dwie) kolejne kadencje.
16.4. W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji władzom przysługuje prawo uzupełnienia składu jednak nie większego niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 17.

17.1. Członkom zwyczajnym oraz honorowym przysługuje jeden głos.
17.2. Członkowie stowarzyszeni nie posiadają prawa głosu. Nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
17.3. Członkowie wspierający nie posiadają prawa głosu. Nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
17.4. Każdy członek może ustanowić innego członka obecnego na zebraniu PSG swoim pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo należy przedstawić Sekretarzowi na piśmie przed rozpoczęciem zebrania. Pełnomocnictwo przesłane Sekretarzowi pocztą elektroniczną jest ważne dopiero po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia otrzymania pełnomocnictwa. Jeden członek może być pełnomocnikiem nie więcej niż 2 innych członków w tym samym czasie.

§ 18.

18.1. Najwyższą władzą PSG jest Walne Zgromadzenie.
18.2. Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się raz na 2 lata.
18.3. Walne Zgromadzenie jest organizowane przez Zarząd w miejscu i czasie ustalonym podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia lub, w przypadku braku takich ustaleń, zgodnie z uchwałą Zarządu.
18.4. Każdy Członek może wnieść propozycję punktu do porządku obrad przez złożenie u Sekretarza pisemnego wniosku na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, każdy Członek może zaproponować temat do dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia.
18.5. Propozycje te są głosowane w trakcie zatwierdzania porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
18.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w dowolnym czasie w celu omówienia wyjątkowych zagadnień. Sekretarz zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku podpisanego przez jedną piątą Członków uprawnionych do głosowania, na żądanie Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
18.7. Elektroniczna kopia porządku obrad oraz protokołu z Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być rozesłana za pośrednictwem Sekretarza do wszystkich członków PSG.
18.8. Sekretarz informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przynajmniej na miesiąc przed terminem zebrania.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Przyjmowanie ostatecznego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór członków Zarządu.
5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) Statutu PSG i jego zmian,
b) ustalania maksymalnej liczby Członków Honorowych,
c) nadawania tytułu Członka Honorowego,
d) zatwierdzania regulaminów,
e) powoływania komisji o charakterze stałym i doraźnym,
f) innych spraw wniesionych pod obrady.

§ 20.

20.1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą jedynie członkowie opłacający pełne składki oraz oficjalnie zaproszeni goście.
20.2. Tylko członkowie zwyczajni, nie zalegający ze składkami, oraz członkowie honorowi mają prawo do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia. Członkowie stowarzyszeni i wspierający nie mają takich praw.
20.3. Do wyboru członków władz i podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest kworum 50% członków uprawnionych do głosowania. Kworum te stanowią członkowie obecni na zgromadzeniu i reprezentowani na Zgromadzeniu przez pełnomocników.
20.4. Jeżeli warunek kworum nie jest spełniony, prawomocne wybory i uchwały mogą być podjęte w drugim terminie, niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to zmian w statucie i rozwiązania PSG.
20.5. Wybór władz i uchwały podczas Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, poza przypadkami zmian w Statucie i poza decyzją o rozwiązaniu PSG.
20.6. Podczas Walnego Zgromadzenia głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk z wyjątkiem wyborów do władz PSG, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
20.7. Tajne głosowanie można przeprowadzić w każdej innej sprawie, po przyjęciu wniosku przez co najmniej 50% członków obecnych i reprezentowanych przez pełnomocników na zgromadzeniu.
20.8. W przypadku remisu w głosowaniu, głos przewodniczącego głosowania jest decydujący.

§ 21.

1. Zarząd PSG składa się z:
a) Prezydenta,
b) Wiceprezydenta,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) Prezydenta z poprzedniej kadencji lub Członka Zarządu,

§ 22.

22.1. Wybór Zarządu PSG odbywa się podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia, po zarejestrowaniu PSG w sądzie.
22.2. Wybór Zarządu odbywa się na dwuletnią kadencję.
22.3. Wybór nowego Zarządu odbywa się pod koniec kadencji Zarządu ustępującego.
22.4. Nie można pełnić tych samych funkcji w Zarządzie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
22.5. Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem

§ 23.

23.1. Obowiązkiem Prezydenta jest prowadzenie Walnych Zgromadzeń oraz zebrań Zarządu.
23.2. Pod nieobecność Prezydenta lub na jego życzenie, zastępuje go Wiceprezydent.
23.3. Pod nieobecność Prezydenta oraz Wiceprezydenta prowadzeniem spotkań zajmuje się Skarbnik.
23.4. Prezydent (a w przypadku jego nieobecności Wiceprezydent) kieruje bieżącą pracą Zarządu między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 24.

Do obowiązków Sekretarza należą:
1. prowadzenie korespondencji stowarzyszenia.
2. prowadzenie ewidencji członków.
3. przygotowanie porządków obrad oraz protokołów ze spotkań Zarządu.
4. przygotowanie porządków obrad oraz protokołów z Walnych Zgromadzeń.
5. prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia w imieniu Prezydenta.
6. archiwizowanie korespondencji, sprawozdań komisji oraz protokołów z Walnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń.

§ 25.

25.1. Skarbnik jest odpowiedzialny przed Zarządem za stan finansów oraz dokumentację finansową stowarzyszenia.
25.2. Skarbnik przyjmuje wszystkie wpłaty pieniężne, obsługuje konto bankowe oraz dokonuje wypłat/zapłat, zgodnie z pełnomocnictwem Zarządu.
25.3. Skarbnik pobiera wszystkie opłaty wpisowe oraz składki członkowskie, a wystawione przez niego pokwitowanie jest wiążące.
25.4. Skarbnik prowadzi księgowość stowarzyszenia oraz przygotowuje sprawozdania finansowe.
25.5. Skarbnik jest odpowiedzialny za przygotowanie bilansów i sprawozdań finansowych w celu przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu.
25.6. Skarbnik jest upoważniony do przyjmowania w imieniu PSG wszelkich datków, darowizn od osób fizycznych lub instytucji.
25.7. Skarbnik przedstawia Zarządowi sprawozdanie finansowe za miniony rok obrachunkowy w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
25.8. Po zatwierdzeniu przez Zarząd, Skarbnik moŜe refundować koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z pełnieniem obowiązków w PSG, w zależności od bieżącego stanu finansów stowarzyszenia.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu PSG należą:
1. organizowanie działalności PSG,
2. reprezentowanie PSG na zewnątrz i działanie w jego imieniu odpowiednio na obszarze całego kraju lub regionu,
3. opracowywanie programów działania i sprawozdań z działalności,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. sprawowanie pieczy nad majątkiem PSG,
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
7. występowanie o nagrody, odznaczenia państwowe i honorowe dla członków PSG,
8. wnioskowanie o zmianę wysokości składek członkowskich,
9. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących przystąpienia PSG do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń lub organizacji oraz wyznaczanie przedstawicieli do władz tych ciał,
10. zgłaszanie kandydatów do tytułu Honorowego Członka PSG,
11. powoływanie, nadzorowanie pracy i rozwiązywanie Komisji do wykonywania określonych zadań lub rozwiązywania określonych problemów,
12. organizowanie lub wspieranie konferencji, sympozjów lub wystaw, które nie mogą kolidować z terminami oficjalnych konferencji IGS.

§ 27.

27.1. Zarząd może powoływać Komisje o charakterze stałym lub doraźnym do rozwiązywania konkretnych zadań.
27.2. Komisje odpowiadają przed i funkcjonują pod nadzorem Zarządu.
27.3. Prezydent wyznacza przewodniczącego Komisji spośród jej członków.
27.4. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z pracą Komisji.
27.5. Kworum Komisji stanowi przewodniczący Komisji wraz z dwoma członkami lub z połową członków Komisji w zależności, która liczba jest mniejsza.
27.6. Członkowie Komisji muszą być członkami PSG.
27.7. Wszystkim członkom Komisji, z wyłączeniem członków stowarzyszonych i wspierających, przysługuje prawo jednego głosu.
27.8. Komisja może powoływać grupy zadaniowe na czas ograniczony, do wykonywania konkretnych zadań.
27.9. Za zgodą przewodniczącego Komisji, o ile Zarząd nie wyraził uprzednio sprzeciwu, w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
27.10. Na każdym spotkaniu Komisji sporządzana jest lista obecności i protokół.
27.11. Kopia protokołu oraz wszystkich sporządzonych dokumentów jest przesyłana do wszystkich członków Komisji oraz do Prezydenta i Sekretarza PSG.
27.12. Zalecenia Komisji, przed wprowadzeniem w Ŝycie, muszą uzyskać poparcie zwykłej większości członków Zarządu.

§ 28.

28.1. Komisja Rewizyjna PSG składa się z 3 członków.
28.2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie komisji ze swego grona.
28.3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
28.4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PSG pod względem merytorycznym i finansowym.
28.5. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność wyłącznie przed Walnym Zgromadzeniem.
28.6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i poszczególnych Komisji zadaniowych z głosem doradczym.
28.7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień.
28.8. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

29.1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do wydawania orzeczeń w sprawach członków PSG, którym postawiono zarzut naruszenia postanowień statutu lub zasad etyki zawodowej oraz do rozstrzygania sporów powstałych między członkami PSG.
29.2. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
29.3. Członkowie sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
29.4. Sąd Koleżeński może:
a) zwracać uwagę na niewłaściwe postępowanie członka,
b) udzielać nagany lub upomnienia,
c) nakładać karę administracyjną w postaci czasowego zawieszenia w prawach członka PSG na okres 3 (trzech) miesięcy,
d) wnioskować do Zarządu o wykluczenie z PSG.
29.5. Sąd Koleżeński podejmuje postanowienia w pełnym składzie.
29.6. Od Postanowienia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia Postanowienia.

ROZDZIAŁ V
Sposób reprezentowania stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz warunki
ważności uchwał stowarzyszenia

§ 30.

30.1. Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz Prezydent i Sekretarz.
30.2. W przypadku nieobecności Prezydenta zastępuje go Wiceprezydent.
30.3. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zlecaniu robót i składaniu oświadczeń woli oraz we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez Prezydenta (w przypadku jego nieobecności przez Wiceprezydenta) i Skarbnika.
30.4. PSG jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
30.5. Warunki ważności uchwał poszczególnych organów PSG są przedstawione w rozdziałach V i VIII niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VI
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

§ 31.

31.1. Majątek PSG stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dochody z własnej działalności,
d) dochody z majątku stowarzyszenia,
e) dochody z ofiarności publicznej.
31.2. PSG, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
31.3. PSG może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 32.

32.1. Wszyscy członkowie zwyczajni, stowarzyszeni oraz wspierający są zobowiązani do zapłaty rocznych składek członkowskich.
32.2. Wysokość rocznych składek członkowskich PSG jest określana podczas Walnego Zgromadzenia członków PSG.
32.3. Zmiany wysokości składek członkowskich wnioskuje Zarząd.
32.4. Stowarzyszenie może pobierać jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową.
32.5. Wysokość opłaty wpisowej nie może przekroczyć wysokości rocznej składki członkowskiej.
32.6. Wysokość składki członkowskiej może być różna dla różnych członków, np. inna dla członków zwyczajnych, stowarzyszonych i wspierających.
32.7. Członkowie wspierający płacą składkę członkowską w wysokości równej co najmniej pięciu składkom członków zwyczajnych, zgodnie z uchwałą Zarządu.
32.8. Roczna składka członkowska jest płatna z góry za rok następny, do dnia 15 stycznia, o ile PSG nie zdecyduje inaczej.
32.9. Zarząd może zdecydować o poborze połowy składki rocznej od osób przystępujących do PSG w drugiej połowie roku.
32.10. Każdy Członek, zalegający z zapłatą składki, może zostać ukarany, zgodnie z uchwałą Zarządu lub, po otrzymaniu pisemnego ostrzeżenia, zostać wykluczony z PSG za zaleganie z płatnością.

§ 33.

33.1. Wpływy są zarządzane zgodnie z zaleceniami Skarbnika, pod kontrolą Zarządu stowarzyszenia.
33.2. Wpływy, poza składką członkowską i wpisowym, mogą być przeznaczone na poczet nagród PSG dla osób trzecich w celu promocji geosyntetyków i ich zastosowań.

ROZDZIAŁ VII
Zasady dokonywania zmian statutu

§ 34.

34.1. Wniosek o zmiany w statucie może zgłosić Zarząd lub co najmniej 50 % członków plus jeden PSG uprawnionych do głosowania, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem kolejnego Walnego Zgromadzenia.
34.2. Uchwałę o zmianach w Statucie PSG może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 2/3 głosów.
34.3. Zmiany w statucie muszą być umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i przesłane wraz z zawiadomieniem co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem do wszystkich członków PSG.
34.4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w sposób zgodny z najlepszym interesem PSG.

ROZDZIAŁ VIII
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

§ 35.

35.1. Wniosek o rozwiązanie PSG może być zgłoszony przez co najmniej 50 % członków plus jeden stowarzyszenia.
35.2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się PSG może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 2/3 głosów.
35.3. Zawiadomienie o propozycji rozwiązania PSG powinno być umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i rozesłane wszystkim członkom stowarzyszenia co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
35.4. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu PSG Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących regulacji należności oraz sposobu likwidacji aktywów PSG.
35.5. Majątek likwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia.
35.6. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
35.7. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.